LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2019-2020

Ngày 5 tháng 11 năm 2019 vào lúc 15 giờ 30 Chi bộ Tiểu học Huỳnh Thị Chấu đã làm lễ kết nạp đảng viên mới năm  2019-2020. Dưới đây là một số hình ảnh củ buổi lễ:

1

93 4 5 67

 

10